Лист 5083 Н111 6 х 1500 х 6000 ASTM B 209M-14, ANSI-H35.2 (M)-2013